Търсачка ,която да оцветява търсените думи

index

Super Moderator
Незнам с точност дали темата е за тука, но реших ,че като е за търсачка е...
Така, В дата.бг като търси някои нещо, то извежда резултатите и когато има съвпадение от резултатите с търсенето го оцветява , първа дума с черверо , втора - жълто и т.н.
Как е направено?
 

index

Super Moderator
или поне да ги одебелява, искам просто да се различава по някакъв начин.
 

index

Super Moderator
Shorter каза:
мда,такова май имаше във доунлоад.бг ако може някой наистина да каже шот рулз 8)
Аха ,ама нещо немога да я намера !!!!
 

Harry_Potter_

Registered
ммм имам бегла идея как става.
Значи слагаш едно
$_GET['text'];
и така например ако адреса ти е
http://web-tourist.net/forum/posting.php?mode=reply&t=100061
отзад просто добавяш едно &text=някъв текст
павиш preg match и след тва незнам.Ще помисля по въпроса.
 

Admin

Registered
Ако даде кода на търсачката която позлва ще му допиша кода.

С str_replace може да стане лесно.
Да се отбелязват с червен цвят примерно.

Ама ако искаш и в различни цветове различните думи ще е зор.
Ще трябва да с explode да се разделят и куп още "ако".
 

index

Super Moderator
Намерих я , там кадеот не очаквах да бъде...
index.php

Код:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<script language="JavaScript">
function check() {
	if (document.search.word.value == "") {
		alert('<?php echo $LNG[11]?>');
		return false;
	};
};
function rowover(aaa) {
	var cc;
	if(aaa){
		cc="row2"
	}
	else
	{
		cc="row1"
	}
	return cc;
}
</script>
<?php
require_once("./config.php");
require_once("./conect_db.php");
require_once("./function.php");
// Init values
	$PHP_SELF = $_SERVER[PHP_SELF];
	$lng = $_REQUEST[lng];
	$word = $_REQUEST[word];
  $offset = intval($_REQUEST[of]);
  if (empty($offset)) $offset = 0;
 $typs= $_REQUEST[typs];
 $showfile=intval( $_REQUEST[showfile]);
 $golemt=$_REQUEST[gts];
 $golemv=$_REQUEST[gv];
 $golemp=$_REQUEST[gp];
 $word=decodtrance_uri($word);
 
 //echo 'show='.$showfile.'typs='.$typs;
 
 //echo $typs;
if (!empty($lng) && file_exists("./lang/lng_$lng.php") ) {
	require_once("./lang/lng_$lng.php");
}
else {
	$lng = $DEFAULT_LNG;
	require_once("./lang/lng_$lng.php");
};
?>

<title><?php echo $LNG[0] ?></title>
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<link rel="stylesheet" href="./skin/<? echo $skin; ?>/fs.css" type="text/css">

<script language="JavaScript">
var isIE = document.all?true:false;
var isNS = document.layers?true:false;
function check() {
	if (document.search.word.value == "") {
		alert('<?php echo $LNG[11]?>');
		return false;
	};
}; 
function checkgts() {
	if (document.search.gts.value == "") {
		alert('<?php echo $LNG[11]?>');
		return false;
	};
}; 

function onlyDigits(e,decReq) {
var key = (isIE) ? window.event.keyCode : e.which;
var obj = (isIE) ? event.srcElement : e.target;
var isNum = (key > 47 && key < 58) ? true:false;
var dotOK = (key==46 && decReq=='decOK' && (obj.value.indexOf(".")<0 || obj.value.length==0)) ? true:false;
window.event.keyCode = (!isNum && !dotOK && isIE) ? 0:key;
e.which = (!isNum && !dotOK && isNS) ? 0:key;
return (isNum || dotOK);
}


function startpos(typss,showfilee,sortt,tss,gts,gv,gp) {
var indd=0,fi=0,s=0,t=0,gg=0,ggg=0;
	//alert('<?php echo $typs ?>');
	//alert(gts);
	//alert(showfilee);
	document.search.gts.value=gts;
	//alert(gp);
	if ( gv == "nula"){ gg= 0 ; }
	if ( gv == "kb"){ gg= 1 ; }
	if ( gv == "mb"){ gg= 2 ; }
	document.search.gv.selectedIndex=gg;
	
	if ( gp == "nula"){ ggg= 0 ; }
	if ( gp == "hi"){ ggg= 1 ; }
	if ( gp == "lo"){ ggg= 2 ; }
	document.search.gp.selectedIndex=ggg;
	
	if ( typss == "all"){ indd= 0 ; }
	if ( typss == "sound"){ indd= 1 ; }
	if ( typss == "movie"){ indd= 2 ; }
	if ( typss == "subtit"){ indd= 3 ; }
	if ( typss == "image"){ indd= 4 ; }
	if ( typss == "cd"){ indd= 5 ; }
	if ( typss == "compressed"){ indd= 6 ; }
	if ( typss == "doc"){ indd= 7 ; }
	//document.search.word..value="sssssss";
	document.search.typefile.selectedIndex = indd ;
	if ( showfilee == '<?php echo $rezpp[0] ?>' ){ fi= 0 ; }
	if ( showfilee == '<?php echo $rezpp[1] ?>'){ fi= 1 ; }
	if ( showfilee == '<?php echo $rezpp[2] ?>'){ fi= 2 ; }
	if ( showfilee == '<?php echo $rezpp[3] ?>'){ fi= 3 ; }
	
	
	document.search.sshowfile.selectedIndex = fi ;
	if ( sortt == "n"){ s= 0 ; }
	if ( sortt == "g"){ s= 1 ; }
	if ( sortt == "d"){ s= 2 ; }
	if ( sortt == "s"){ s= 3 ; }
	document.search.sorted.selectedIndex = s;
	
	if ( tss == "n"){ t= 0 ; }
	if ( tss == "v"){ t= 1 ; }
	document.search.tip.selectedIndex = t;
	
	
	
		//document.write('as');
		//alert('<?php echo $LNG[11]?>');
		//return false;
	//<?php echo 'document.search.typefile.options[document.search.typefile.selectedIndex].value' ?>
	return true;
};
function onsub() {
var indd,fi;
 /* <?php $typs= $_POST['typefile']; ?>;
	 <?php $showfile= $_POST['$showfile']; ?>;
	
	if ( '<?php echo $typs ?>' == "all"){ indd= 0 ; }
	if ( '<?php echo $typs ?>' == "sound"){ indd= 1 ; }
	if ( '<?php echo $typs ?>' == "movie"){ indd= 2 ; }
	if ( '<?php echo $typs ?>' == "subtit"){ indd= 3 ; }
	if ( '<?php echo $typs ?>' == "image"){ indd= 4 ; }
document.search.typefile.selectedIndex = indd ;
	if ( '<?php echo $showfile ?>' == "20"){ fi= 0 ; }
	if ( '<?php echo $showfile ?>' == "40"){ fi= 1 ; }
	if ( '<?php echo $showfile ?>' == "60"){ fi= 2 ; }
document.search.sshowfile.selectedIndex = fi ;
*/
return true;
//document.search.typefile.options[document.search.typefile.selectedIndex].value
};
</script>
<body>
<form name="search" method="post" action="<?php echo $PHP_SELF?>" OnSubmit=" return check() ">
 <? require_once("./skin/$skin/index.php"); ?>
   <?php

$starttime = microtime();
// MAIN PROGRAM

//if (empty($typs)) {$typs= $_POST['typefile']; }
$tty=$typs;
//if (empty($showfile)) {$showfile= $_POST['sshowfile']; }
//$NUM_SHOW_FILES =20;//$showfile;
$typs= $_REQUEST[typs]; 
if ($typs=='') {$typs= $_POST['typefile']; if ($typs==''){ $typs='all';} }
$showfile=intval( $_REQUEST[showfile]);
if ($showfile==0) {$showfile= intval($_POST['sshowfile']); if (empty($showfile)) {$showfile=$rezpp[0];}}
$sor=$_REQUEST[sor];
if ($sor=='') {$sor= $_POST['sorted']; if ($sor==''){ $sor='n';} }
$ts=$_REQUEST[ts];
if ($ts=='') {$ts= $_POST['tip']; if ($ts==''){ $ts='v';} }
$golemt=$_REQUEST[gts];
if ($golemt=='') {$golemt= $_POST['gts']; } 
$golemv=$_REQUEST[gv];
if ($golemv=='') {$golemv= $_POST['gv']; } 
$golemp=$_REQUEST[gp];
if ($golemp=='') {$golemp= $_POST['gp']; } 

//$golemt= $_POST['gts']; 

echo ' <script language="JavaScript"> startpos("'.$typs.'" , "'.$showfile.'","'.$sor.'","'.$ts.'","'.$golemt.'","'.$golemv.'","'.$golemp.'"); </script>';

//echo 'sorr='.$sor.' ts='.$ts;
//echo 'show='.$showfile.'typs='.$typs;
//echo "gt=".$golemt." gv=".$golemv." gp=".$golemp;
$NUM_SHOW_FILES = $showfile;

$orgWord = $word;
$word = checkWords($word); // Check for corect input
if (!empty($IgnoredWord)) {
	$IgnoredWord = implode("', '", $IgnoredWord);
	$IgnoredWord = str_replace("\%", "%", $IgnoredWord );
	$IgnoredWord = str_replace("\_", "_", $IgnoredWord );
};
if (!empty($word)) {
//tabel
		echo $tablesize;
//tabel finished
// Return finded directory
  $allDirs = searchDir($word);
	
	$resDir = searchDir($word, "$offset");
	
	
// Return finded files
  $allFiles = searchFile($word,$typs,$sor,$ts,$golemt,$golemv,$golemp);
	$resFile = searchFile($word, $typs,$sor ,$ts,$golemt,$golemv,$golemp,"$offset");
	$numOfDirs = mysql_num_rows($allDirs);
	$numOfFiles = mysql_num_rows($allFiles);

// Show number of finden DIRECTORY, FILES and IGNORED WORDS

	echo "<div align=center><span class=f12>$LNG[4] - <b>$numOfFiles</b> $LNG[30]".(strlen($IgnoredWord) > 0 ? ", $LNG[5] <b>'$IgnoredWord'</b>" : "")."</span></div><br>";
	
// Show files
$Folder = '<font size="-2"><img src="'.$icon_path.'dir.png" width="15" height="16" border="0"> DIR</font>';
$FTP = '<font size="-2">FTP</font>';
	if ($numOfFiles > 0) {
		$aaa=true;
		while (list($nameFile, $fileSize,$fileExt, $nameDir, $predira, $prefilea, $filetime) = mysql_fetch_array($resFile)) {
			$pathtype= '<img src="'.$icon_path.$fileExt.'.png" width="15" height="15" border="0">';
			$TnameFile=translate_uri($nameFile);
			$TnameDir=translate_uri($nameDir);

			
			
			//$predira=translate_uri($predira);
			//$prefilea=translate_uri($prefilea);
		if($aaa){
			$color="row1";
			$aaa=false;
		}else{
			$color="row2";
			$aaa=true;
		}
		$days = ( strtotime(date("Y-m-d")) - strtotime($filetime) ) / (60 * 60 * 24);
			if ($days <= $novi_failove){
			$is_new = '<img alt="'."$age_r day$s".' old" height="14" width="28" src="'.$icon_path.'/new.png" />';
			} else {$is_new=''; }
		if ($predira==$pat[0][2]){$server=$pat[0][3];}
		elseif ($predira==$pat[1][2]){$server=$pat[1][3];}
		elseif ($predira==$pat[2][2]){$server=$pat[2][3];}
		elseif ($predira==$pat[3][2]){$server=$pat[3][3];}
		elseif ($predira==$pat[4][2]){$server=$pat[4][3];}
		else {$server=$prefilea;}

	
		if(ereg("(.+)\.".$type,$nameFile)){ //REDSPACE
			printf('<tr class="%s" onMouseOver=(this.className="rowover") onMouseOut="this.className=rowover(%s);">',$color,$aaa);
			printf('<td class="result-dir" align="center">');
			printf('<a href="%s%s/" target=_blank>%s</a>',$prefilea,$TnameDir,$Folder);
		if ($MODftp=='yes'){
			printf('/<a href="%s%s/%s" target=_blank>%s</a></td>',$server,$nameDir,$TnameFile,$FTP);}			
			printf('<td class="result-type" align="center">');
			printf('<a href="%s/" target=_blank class="server">%s</a></td>',$prefilea,$predira);
			printf('<td class="result-type" align="center">');
			printf('<a href="%s%s/%s" target=_blank>%s</a></td>',$prefilea,$nameDir,$TnameFile,$pathtype);
			printf('<td class="result-file" align="left">');
			printf('<a href="%s%s/%s">%s </a>%s</td>',$prefilea,$nameDir,$TnameFile,((strlen($nameFile)>$strlen)?substr($nameFile,0,$substr)." ...": $nameFile), $is_new); 
			printf('<td class="result-data" align="center">');
			printf($filetime);
			printf('<td class="result-size" align="right">');
			printf(size($fileSize));
			printf('</td></tr>');
			}//REDSPACE
		}
		printf('</tr><table>');
	}	
	else	echo "<li class=f12>$LNG[8]";
	echo "</il>";
}
else if (!empty($IgnoredWord)) {
	echo "<span class=f12><b>$LNG[9]</b></span>";
};

// Show next dirs and files
//if ($numOfFiles < $numOfDirs) $numOfFiles = $numOfDirs;
  
if ($numOfFiles > $NUM_SHOW_FILES) {

	echo '<br><table class="width" height="18" border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=center>';
	echo '<tr class="page-text">';
	echo '<td align=left>';
	echo "<strong>$LNG[31] </strong>";
  $pages_total = (int) ($numOfFiles / $showfile) + 1;
	$pages_last = (int) ($pages_total-1)*$showfile." ";
	if ($pages_total>=0){
  $pages_displ = 25-$const;}
elseif ($pages_total>=99){
  $pages_displ = 17-$const;}
elseif ($pages_total>=999){
  $pages_displ = 13-$const;}

  $submit_link = "";
		$LorgWord= translate_uri($orgWord);
  if ($page > $pages_displ/2+1) echo '<A HREF="' . $submit_link . "$PHP_SELF?word=$LorgWord&of=0&lng=$lng&typs=$typs&showfile=$showfile&sor=$sor&ts=$ts&gts=$golemt&gv=$golemv&gp=$golemp&page=" . (1) . '"> « първа</A>'; else echo " ";
  if ($page > 1) echo '<A HREF="' . $submit_link . "$PHP_SELF?word=$LorgWord&of=$end_of&lng=$lng&typs=$typs&showfile=$showfile&sor=$sor&ts=$ts&gts=$golemt&gv=$golemv&gp=$golemp&page=" . ($page - 1) . '"> ‹ </A>'; else echo " ";

  if (($page < (int) ($pages_displ / 2) + 1) || ($pages_total <= $pages_displ))
    $start_page = 1;
  elseif ($page > (int) ($pages_total - ($pages_displ / 2)))
    $start_page = $pages_total - $pages_displ + 1;
  else
    $start_page = $page - (int) ($pages_displ / 2);
  for ($i = 0, $page_i = $start_page;
     ($i < $pages_displ) && ($i < $pages_total);
     $i++, $page_i++
    ) {
      if ($page_i == $page) echo "<FONT class=result><B> $page_i </B></FONT>";
      else 
			echo "<A HREF=$PHP_SELF?word=$LorgWord&of=".($page_i * $showfile - $showfile)."&page=$page_i&lng=$lng&typs=$typs&showfile=$showfile&sor=$sor&ts=$ts&gts=$golemt&gv=$golemv&gp=$golemp> " . $page_i . " </A>";
  }
  if ($page < $pages_total) echo '<A HREF="' . $submit_link . "$PHP_SELF?word=$LorgWord&of=$end_of&lng=$lng&typs=$typs&showfile=$showfile&sor=$sor&ts=$ts&gts=$golemt&gv=$golemv&gp=$golemp&page=" . ($page + 1) . '"> › </A>';
  if ($pages_total > 26)
{
  if ($page < $pages_total-$pages_displ/2) echo '<A HREF="' . $submit_link . "$PHP_SELF?word=$LorgWord&of=$pages_last&lng=$lng&typs=$typs&showfile=$showfile&sor=$sor&ts=$ts&gts=$golemt&gv=$golemv&gp=$golemp&page=" . ($pages_total) . '"> последна &raquo</A>'; else echo " ";
}
	$pages = $numOfFiles /$showfile;
	echo '<td class="down-right" align="right"><strong>'.$LNG[32], $pages_total.'</strong> ';
	echo '</td>';
	echo '</td>';
	echo '</tr>';

};
			$time = round ($starttime - $endtime,3);
//printf("%01.3f",$time)

	if ($numOfFiles > 0) echo "</table><br><p align=center>".$LNG[12]."<strong> ".$time." </strong>".$LNG[13]."</p>";

$edttime = microtime();
?>
</table>
</form>
</body>
</html>
 

Admin

Registered
Дай да видя как работи.
Линк да направя едно търсене.
Да погледна формуляра да видя поне името на полето в което
пишеш какво търсиш.
 

Admin

Registered
:)

Ама и аз къде се хвърлих в джаза.

Ако оставим настрана, че потребителя може да напише няколко думи в
полето за търсене и да трябва ги търся по отделно в имената на файла
пак ще ми е трудно.
Предавам се. :?
 

Slavei

Registered
admin каза:
:)

Ама и аз къде се хвърлих в джаза.

Ако оставим настрана, че потребителя може да напише няколко думи в
полето за търсене и да трябва ги търся по отделно в имената на файла
пак ще ми е трудно.
Предавам се. :?

мда доста работа е... аз съм си го оставил за домашно от край време
 

Горе