Търсене на дума в текст документ

KoTG

Registered
Имем този код за търсене на думи в текст документ:
Код:
 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=Windows-1251">
<form method=post>
Низ:<br>
<input type=text name=string><p>
<input type=submit value=Search>
</form>
<p>
<?php
$prove = file_get_contents("text.html");
$string = $_POST['string'];
if("$string" == ""){
exit;
}
if(eregi("$string","$prove")){
$preg=preg_match_all("@(.*)".$string."(.*)@",$prove,$show);
foreach($show['0'] as $key){
echo $key."<br>";
}
exit;
}
echo "$string - ne";
?>
но като искам да търса думи които съдържат [ или ] не ги намира
ако може да го направите да изкарва и такива думи!
 

Горе