да брои 24 часа от добавянето

JimBeam

Registered
добавям нещото и записвам датата с timestamp кога е добавен как да показва нещо в първите 24 часа и след като минат да се махне тоест
добавил съм новина и до новината да пише днес и когато мине 1 ден да се махне този надпис "днес"
 
Записваш в база от данни датата когато е записана новината. И проверяваш ако сегашната дата е равна на датата на записа, тогава да изписва ДНЕС :p
 
е нали казах че записвам датата с timestamp ... но как да направя проверката
 
Код:
$timestamp; // записание в базата от данни таймстамп
$timenow = time(); // времето сега


if($timenow< $timstemp + 86400) {
echo "ДНЕС";
}
 
Ако времето сега е по-малко от записаното време на което му добавяме 96400 секунди, които съответстват на един ден, то още сме същия ден :p
 
deam0n само ако го вкараш + :) понеже се опитах и не стана а полето се казва uptoday :) ето и кода малък е

<?php include '../config/index.php';?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<html>
<head>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<title> <?php echo $site_title ?></title>
<link rel="icon" href="<?php echo "$site_url"; ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />
</head>
<center>
</html>
<?php
$pp = "10";
$page=$_GET['page']; // присвояваме стойноста на page
if(!$_GET['page']) // ако не е взета page да върне на 1-ва страница
{
$page="1";
}

$limit = ($pp*$page)-$pp; // определяме лимитирането
$redove=mysql_query("SELECT * from clips WHERE active='1'");
$max=mysql_numrows($redove); // преброяваме редовете
$total=ceil($max/$pp); // пресматаме броя на страницирането
$getuser = mysql_query("SELECT * from clips WHERE active='1' LIMIT $limit,$pp");

while ($user = mysql_fetch_array($getuser))
{
echo ''.$user[artist].'<a href="play-'.$user[id].'" "style="text-decoration: none;" > -'.$user[name].'</a><BR>';

}

echo "<br /><br />";


// от тук започва кода за показването на страницте
if ($page > 1) {
$prev = ($page - 1);
echo "<a href=\"?page=$prev\"><font face=\"Trebuchet MS\">«</font></a> ";
}

if (!$page or ($page > $total)) {
$page="1";
}

if ($total < 10) {
for($i=1 ; $i<=$total ; $i++) {
if ( ($page)==$i ) {
echo "<b>$i</b> ";
}
else {
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
}
}
else {
for($i=1 ; $i<=3 ; $i++) {
if ( ($page)==$i ) {
echo "<b>$i</b> ";
}
else {
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
}

if ($page <= 3) {
if ($page == 3) echo "<a href=\"?page=4\">4</a> ";
echo "... ";
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++)
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
if ($page == 5) echo "<a href=\"?page=4\">4</a> ";

if ( ($page == 4) or ($page == 5) ) {
for ($i=$page; $i<=$page+1; $i++) {
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> ";
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
echo "... ";
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++)
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}

if ( ($page > 5) and ($page < ($total - 4)) ) {
echo "... ";
for ($i=$page-1; $i<=$page+1; $i++) {
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> ";
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
echo "... ";
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++)
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}

if ( $page > ($total - 5) ) {
echo "... ";
for ($i=$total-5; $i<=$total; $i++) {
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> ";
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> ";
}
}
}

if ($page < $total) {
$next = ($page + 1);
echo "<a href=\"?page=$next\"><font face=\"Trebuchet MS\">»</font></a> ";
}
echo "Oбщо: <font color='cc0000'>$total</font> Резултати: $max ";
echo '<b>('.$limit.' - '.($limit+10).')</b>';

// до тук с страницирането
?>
</center>
 
Код:
<?php include '../config/index.php';?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<html> 
<head> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> 
<title> <?php echo $site_title ?></title> 
<link rel="icon" href="<?php echo "$site_url"; ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" /> 
</head> 
<center> 
</html> 
<?php 
$pp = "10"; 
$page=$_GET['page']; // присвояваме стойноста на page 
if(!$_GET['page']) // ако не е взета page да върне на 1-ва страница 
{ 
$page="1"; 
} 

$limit = ($pp*$page)-$pp; // определяме лимитирането 
$redove=mysql_query("SELECT * from clips WHERE active='1'"); 
$max=mysql_numrows($redove); // преброяваме редовете 
$total=ceil($max/$pp); // пресматаме броя на страницирането 
$getuser = mysql_query("SELECT * from clips WHERE active='1' LIMIT $limit,$pp"); 

while ($user = mysql_fetch_array($getuser)) 
{ 
$timenow = time();
if($timenow < $user[uptoday] + 86400) {
echo ''.$user[artist].'<a href="play-'.$user[id].'" "style="text-decoration: none;" > -'.$user[name].'</a> - <font color="green">ДНЕС</font><BR>'; 
}
else {
echo ''.$user[artist].'<a href="play-'.$user[id].'" "style="text-decoration: none;" > -'.$user[name].'</a><BR>';
}

} 

echo "<br /><br />"; 


// от тук започва кода за показването на страницте 
if ($page > 1) { 
$prev = ($page - 1); 
echo "<a href=\"?page=$prev\"><font face=\"Trebuchet MS\">«</font></a> "; 
} 

if (!$page or ($page > $total)) { 
$page="1"; 
} 

if ($total < 10) { 
for($i=1 ; $i<=$total ; $i++) { 
if ( ($page)==$i ) { 
echo "<b>$i</b> "; 
} 
else { 
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
} 
} 
else { 
for($i=1 ; $i<=3 ; $i++) { 
if ( ($page)==$i ) { 
echo "<b>$i</b> "; 
} 
else { 
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
} 

if ($page <= 3) { 
if ($page == 3) echo "<a href=\"?page=4\">4</a> "; 
echo "... "; 
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++) 
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
if ($page == 5) echo "<a href=\"?page=4\">4</a> "; 

if ( ($page == 4) or ($page == 5) ) { 
for ($i=$page; $i<=$page+1; $i++) { 
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> "; 
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
echo "... "; 
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++) 
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 

if ( ($page > 5) and ($page < ($total - 4)) ) { 
echo "... "; 
for ($i=$page-1; $i<=$page+1; $i++) { 
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> "; 
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
echo "... "; 
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++) 
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 

if ( $page > ($total - 5) ) { 
echo "... "; 
for ($i=$total-5; $i<=$total; $i++) { 
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> "; 
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
} 
} 

if ($page < $total) { 
$next = ($page + 1); 
echo "<a href=\"?page=$next\"><font face=\"Trebuchet MS\">»</font></a> "; 
} 
echo "Oбщо: <font color='cc0000'>$total</font> Резултати: $max ";
echo '<b>('.$limit.' - '.($limit+10).')</b>'; 

// до тук с страницирането 
?> 
</center>
 
Благодаря ти за бързия отговор наистина .. давам +
и все пак мога ли да попитам почти за същото само че при добавянето ако маркирам нова новина да показва в клипа 24 часа NEW :) тоест да направи проверка май трябва new ако е 1 да го покаже ако е 0 не ?
 

Горе