един знак след десетичната запетая

What

Registered
значи с JS-то си имам една променлива която е винаги различна - 18320.71000000015
как да премахна другите знаци след 7 - 18320.7 ?????
 
http://en.allexperts.com/q/Javascript-1520/floating-point-manipulation.htm
По конкретно тази функция:
allexperts.com каза:
function roundToPrecision(inputNum, desiredPrecision){
var precisionGuide = Math.pow(10, desiredPrecision);
return( Math.round(inputNum * precisionGuide) / precisionGuide );
}
roundToPrecision(18320.71000000015 , 1) //18320.7

Или просто така:
var2 = Math.round(var1 * 10) / 10
 

Горе