извеждане по ID +1

z7c

Registered
Нуждая се от скрипт който извежда всички рецепти от базата данни по име както си им е името от базата данни. Но след като се натисне на някоя от рецептите.. да се покаже информацията за рецептата по ID. за да няма дублиране тъй каот ще има еднакви имена.
 
view.php

Код:
<?php
// кънекция към базата от данни
mysql_connect("localhost", "admin", "1admin") or die(mysql_error());
mysql_select_db("test") or die(mysql_error());

// взимане на всички рецепти
$id = (int)$_GET['id'];
if($id == NULL) {


$result = mysql_query("SELECT * FROM recepti") 
or die(mysql_error()); 

echo "<table border='1'>";
echo "<tr> <th>ID</th> <th>Име</th> </tr>";

while($row = mysql_fetch_array( $result )) {
	// принтираме имената на всички рецепти
	echo "<tr><td>"; 
	echo $row['id'];
	echo "</td><td><a href='viw.php?id=".$row['id']."'>"; 
	echo $row['name'];
	echo "</a></td></tr>"; 
} 

echo "</table>";

}

else if($id != NULL) {

$result = mysql_query("SELECT * FROM recepti WHERE id='$id'") 
or die(mysql_error()); 

echo "<table border='1'>";
echo "<tr> <th>Име</th> <th>Рецепта</th> </tr>";

while($row = mysql_fetch_array( $result )) {
	// принтираме избраната рецепта
	echo "<tr><td>"; 
	echo $row['name'];
	echo "</td><td>"; 
	echo $row['recepta'];
	echo "</a></td></tr>"; 
} 

echo "</table>";

}
?>
 
view.php със странициране

Код:
<?php 
// кънекция към базата от данни 
mysql_connect("localhost", "admin", "1admin") or die(mysql_error()); 
mysql_select_db("test") or die(mysql_error()); 

// взимане на всички рецепти 
$id = (int)$_GET['id']; 

if($id != NULL) { 

$result = mysql_query("SELECT * FROM recepti WHERE id='$id'") 
or die(mysql_error()); 

echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> <th>Име</th> <th>Рецепта</th> </tr>"; 

while($row = mysql_fetch_array( $result )) { 
  // принтираме избраната рецепта 
  echo "<tr><td>"; 
  echo $row['name']; 
  echo "</td><td>"; 
  echo $row['recepta']; 
  echo "</a></td></tr>"; 
} 

echo "</table>"; 

}

else if($id == NULL) { 
$table_name = "recepti";


$pp = "30"; 


$page=$_GET['page']; //присвояваме стойността на page

if(!$_GET['page']) //ако не е взета page да върне 1-ца
{
$page="1";
}

$limit = ($pp*$page)-$pp; //определяме лимитирането

$redove=mysql_query("SELECT * FROM $table_name"); 

$max=mysql_numrows($redove); //преброяваме редовете
$total=ceil($max/$pp); //пресмятаме броя на страниците

mysql_connect($server, $dbusername, $dbpassword)or die("3333"); 
@mysql_select_db($db_name) or die("4444"); 
$query="SELECT * FROM $table_name ORDER BY `id` DESC LIMIT $limit,$pp"; 
$result=mysql_query($query); 

echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> <th>ID</th> <th>Име</th> </tr>"; 

while($row = mysql_fetch_array( $result )) { 
  // принтираме имената на всички рецепти 
  echo "<tr><td>"; 
  echo $row['id']; 
  echo "</td><td><a href='viw.php?id=".$row['id']."'>"; 
  echo $row['name']; 
  echo "</a></td></tr>"; 
} 

echo "</table>"; echo "<br><br><br><br>";

//от тук започва кода за показването на страниците
if ($page > 1) { 
$prev = ($page - 1); 
echo "<a href=\"?page=$prev\"><font face=\"Trebuchet MS\">Предишна страница</font></a> "; 
} 
else echo "<font face=\"Trebuchet MS\">Предишна страница</font> "; 

if (!$page or ($page > $total)) { 
$page="1"; 
} 

if ($total < 10) { 
for($i=1 ; $i<=$total ; $i++) { 
if ( ($page)==$i ) { 
echo "<b>$i</b> "; 
} 
else { 
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
} 
} 
else { 
for($i=1 ; $i<=3 ; $i++) { 
if ( ($page)==$i ) { 
echo "<b>$i</b> "; 
} 
else { 
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
} 

if ($page <= 3) { 
if ($page == 3) echo "<a href=\"?page=4\">4</a> "; 
echo "... "; 
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++) 
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
if ($page == 5) $parva.= "<a href=\"?page=4\">4</a> ";

if ( ($page == 4) or ($page == 5) ) { 
for ($i=$page; $i<=$page+1; $i++) { 
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> "; 
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
echo "... "; 
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++) 
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 

if ( ($page > 5) and ($page < ($total - 4)) ) { 
echo "... "; 
for ($i=$page-1; $i<=$page+1; $i++) { 
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> "; 
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
echo "... "; 
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++) 
echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 

if ( $page > ($total - 5) ) { 
echo "... "; 
for ($i=$total-5; $i<=$total; $i++) { 
if ($page == $i) echo "<b>$i</b> "; 
else echo "<a href=\"?page=".$i."\">".$i."</a> "; 
} 
} 
} 

if ($page < $total) { 
$next = ($page + 1); 
echo "<a href=\"?page=$next\"><font face=\"Trebuchet MS\">Следваща страница</font></a> "; 
} 
else echo "<font face=\"Trebuchet MS\">Следваща страница</font>"; 
}
?>
 

Горе