изтриване на изображения от директория

J01nt

Registered
това е от урока за воден знак но ако имам в папката 10 изображения ги изтрива всичките как да направя да не го прави алекс го е направил да не му пълнят хоста и не мога да го оправя и ако може изображението да е наи малко 200х200 px да може да се ъплоудне
<?php

/* $files1 = scandir('./img');

function SureRemoveDir($dir, $DeleteMe) {
if(!$dh = @opendir($dir)) return;
while (false !== ($obj = readdir($dh))) {
if($obj=='.' || $obj=='..') continue;
if (!@unlink($dir.'/'.$obj)) SureRemoveDir($dir.'/'.$obj, true);
}
if ($DeleteMe){
closedir($dh);
@rmdir($dir);
}
}


SureRemoveDir('./img/', false); */
//echo "Изтрито!";

$files1 = scandir('pic/');

function SureRemoveDir($dir, $DeleteMe) {
if(!$dh = @opendir($dir)) return;
while (false !== ($obj = readdir($dh))) {
if($obj=='.' || $obj=='..') continue;
if (!@unlink($dir.'/'.$obj)) SureRemoveDir($dir.'/'.$obj, true);
}
if ($DeleteMe){
closedir($dh);
@rmdir($dir);
}
}

SureRemoveDir('pic/', false);

echo "";


$target = "logo/"; //Директорията за качване
$target = $target . basename( $_FILES['uploaded']['name']) ;
$ok=1;
//Това е ограничението ни за размер

if ($_FILES['uploaded']['size'] > 89000) //89000 = 100 KB

{
echo "Вашия файл е твърде голям.<br>";
$ok=0;
exit;
}
//Това е ограничението за вид на файла //
$ext = array('jpg','jpeg', 'gif', 'png');
$extnafaila = end(explode('.',$_FILES['uploaded']['name']));
$extnafaila = strtolower($extnafaila);
if(!in_array($extnafaila,$ext)){
echo "";
$ok=0;
exit;
}
$file_type = $_FILES['uploaded']['type'];
if($file_type=="image/pjpeg" or $file_type=="image/jpeg"){
$imagecreatefrom="imagecreatefromjpeg";
}elseif($file_type=="image/gif"){
$imagecreatefrom="imagecreatefromgif";
}elseif($file_type=="image/x-png" or $file_type=="image/png"){
$imagecreatefrom="imagecreatefrompng";
}


//Проверка дали файл със същото име вече не съществува в директорията

$fn = basename( $_FILES['uploaded']['name']);

$name_arr = explode('.',$fn); //

$failime = "./pic/$name_arr[0].png";


if (file_exists($failime)) {
echo "Файлът $failime съществува<br>";
$ok=0;
exit;
} else {
echo "";
}
//Тук проверяваме дали по-горе извършените проверки са дали грешки
if ($ok==0)
{
Echo "Не стана";
}

//Ако всичко е наред качваме файла на хоста
else
{
if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded']['tmp_name'], $target))
{
echo "<br>Файла ".basename( $_FILES['uploaded']['name']). " беше качен...<br />";

}
else
{
echo "Не стана 2"; //тук показва грешка ако файла не е качен правилно
exit;
}
}

//$fn = basename( $_FILES['uploaded']['name']); след редакция - зададени са по-нагоре

//$name_arr = explode('.',$fn); //махаме разширението jpg на оригиналния файл, изх. картинка е png - след редакция е зададено при проверката за съществуване

$kade = "./pic/$name_arr[0].png";

$Watermark = imagecreatefrompng("logo/logo.png"); //тук си задаваде файла които е водния знак, png

$putq = "logo/".basename( $_FILES['uploaded']['name']). "";

$Image = $imagecreatefrom("$putq");


imagecolortransparent($Watermark,imagecolorat($Watermark,0,0));


$PosX = imagesx($Image)-imagesx($Watermark)-5;
$PosY = imagesy($Image)-imagesy($Watermark)-5;
imagecopymerge($Image,$Watermark,$PosX,$PosY,0,0,imagesx($Watermark),imagesy($Watermark),25);


imagepng($Image, $kade);

if (unlink("logo/$fn")) {
echo "<br />";
} else {
echo "Не се изтри временния файл <br />";
}

echo "<a href='$kade'>Виж картинката</a>";

?>
 

Горе