код за добавяне на новини..

charli

Registered
трябват ми най-простата система

Файл за добавяне на новини
Файл за изкарване на новините
SQL таблици
config файл

само това и нищо друго
 
SQL

Код:
CREATE TABLE `news` (
`id` int(11)  NOT NULL auto_increment,
`zaglavie` varchar(255)  NOT NULL,
`content` varchar(255)  NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=376 ;
С това добавяш add.php
Код:
 <center><h2>Добави новина</h2>
<form action=" " method="POST">

<font size="1">Заглавие:*</font>
<textarea  rows="1" maxlength="55" name="zaglavie"></textarea><br>
<font size="1">Текст:*</font>
<textarea style="width:350px; height:150px; " name="content"></textarea><br>

<input type="submit" name="buton" value="Пускай"></center>

<?
include ("conn.php");
if($_POST['buton']){
$zaglavie = htmlspecialchars($_POST['zaglavie']);
$content= htmlspecialchars($_POST['content']);
if (empty($zaglavie) or empty($content))
{ echo "<hr /><div align='center'><font size='2'>Попълнете всичко!</font></div>"; }
else {
$send = mysql_query("INSERT INTO `news`(`id`,`zaglavie`,`content`) VALUES ('NULL','$zaglavie','$content');") or die (mysql_error());
echo "<hr /><div align='center'><font size='2'>Успешно добавена новина, върнете се на индекса от <a href='../index.php'>тук</a>!</font></div>";

}
}

?>


С това извеждаш news.php
Код:
<?

include ("conn.php");
$sql = mysql_query("SELECT * FROM `news` order by `id` DESC limit 5") or die(mysql_error());
echo "<table align='center' valign='top' width='35%'>";
while($row = mysql_fetch_array($sql)) {
$zaglavie = ($row['zaglavie']);
$content = nl2br($row['content']);
echo "$zaglavie <br />
$content";
}

?>


ето го и конфиг файла conn.php
Код:
<?php
$user = "";
$pass = "";
$db = "";
$host = "localhost";
$connection = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Error");
$db = mysql_select_db($db,$connection)or die("Грешка!");
$chars="set character set cp1251";
mysql_query($chars);
?>
 

Горе