Java Script - Тест

Player_pz

Registered
Това е тест система създадена с java script .


Код:
<HTML>
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Language" content="en-gb">
<META NAME="description" CONTENT="Тествайте знанията си!">
<META NAME="keywords" CONTENT="Тест">
<TITLE>Тест</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var speechstr='"';
var A0= new String
var A1= new String
var A2= new String
var A3= new String
var A4= new String
function MarkAnswers()
{
var i=0
t=5
info="toolbarno,location=no,directories=no,directories=no,status=no,menubar=no,height=310,width=290,"
info+="scrollbars=yes,resizable=yes"
Answers=window.open("","msgWindow",info)
Answers.opener=window;
Answers.opener.name="opener";
Answers.document.clear;
Answers.document.write("<HEAD><TITLE>Answers...</TITLE></HEAD>");
if (A0.toLowerCase()=="c")
{
i=i+1;
}
if (A1.toLowerCase()=="b")
{
i=i+1;
}
if (A2.toLowerCase()=="d")
{
i=i+1;
}
if (A3.toLowerCase()=="c")
{
i=i+1;
}
if (A4.toLowerCase()=="d")
{
i=i+1;
}
Answers.document.write("<BODY BGCOLOR=#FFFFFF ALINK=#000000 LINK=#000000 VLINK=#000000>");
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=5 FACE="+speechstr+"Tahoma"+speechstr+" COLOR=#008080>Отговори...</B></FONT></p>");
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Tahoma"+speechstr+" COLOR=#008080>Ти изкара "+i.toString()+" от възможни "+t.toString()+" точки</B></FONT></p>");
var currentGrade=new String
var currentComment=new String
currentGrade=""
currentComment=""
if (i>=0)
{
currentGrade="2";
currentComment="Слаба оценка.";
}
if (i>=2)
{
currentGrade="3";
currentComment="Среден";
}
if (i>=3)
{
currentGrade="4";
currentComment="Добър";
}
if (i>=4)
{
currentGrade="5";
currentComment="Много добро представяне";
}
if (i>=5)
{
currentGrade="6";
currentComment="Отлично!";
}
Answers.document.write("<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Tahoma"+speechstr+" COLOR=#000000>Това означава, че твоята оценка е "+currentGrade+". "+currentComment+"</B></FONT></p>");
if (A0.toLowerCase()=="c")
{
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#009F9F>Въпрос 1</B></FONT></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#000000> - Правилно.</p>");
}
else
{
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#009F9F>Въпрос 1</B></FONT></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#000000> - Грешно!Верният отговор беше: положителни, отрицателни йони и електрони. </p>");
}
if (A1.toLowerCase()=="b")
{
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#009F9F>Въпрос 2</B></FONT></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#000000> - Правилно.</p>");
}
else
{
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#009F9F>Въпрос 2</B></FONT></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#000000> - Грешно!Верният отговор беше: рекламна тръба. </p>");
}
if (A2.toLowerCase()=="d")
{
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#009F9F>Въпрос 3</B></FONT></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#000000> - Правилно.</p>");
}
else
{
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#009F9F>Въпрос 3</B></FONT></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#000000> - Грешно!Верният отговор беше: рекламни тръби, киноапарати, дъгово заваряване . </p>");
}
if (A3.toLowerCase()=="c")
{
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#009F9F>Въпрос 4</B></FONT></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#000000> - Правилно.</p>");
}
else
{
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#009F9F>Въпрос 4</B></FONT></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#000000> - Грешно!Верният отговор беше: ударна йонизация. </p>");
}
if (A4.toLowerCase()=="d")
{
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#009F9F>Въпрос 5</B></FONT></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#000000> - Правилно.</p>");
}
else
{
Answers.document.write("<p align=Left><B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#009F9F>Въпрос 5</B></FONT></B><FONT SIZE=2 FACE="+speechstr+"Verdana"+speechstr+" COLOR=#000000> - Грешно!Верният отговор беше: бяла светлина . </p>");
}
Answers.document.write('<p align=Left><form name="form2"><input type="button" value="Затвори" name="Close1" ONCLICK="window.close()"></form></p>');
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=#FFFFFF ALINK=#000000 LINK=#000000 VLINK=#000000>
<p align=Left><B><a href="home.html"><FONT SIZE=5 FACE="Tahoma" COLOR=#008080>Уеб Турист</B></FONT></a></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Tahoma" COLOR=#000000>Тествайте знанията си!</B></FONT></p>

<HR align=Left WIDTH=95% COLOR=#008080 NOSHHADE SIZE="1">
<form name="form1" ONSUBMIT="MarkAnswers()">
<p align=Left><B><FONT SIZE=5 FACE="Verdana" COLOR=#006F6F>1. </B></FONT><B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#009F9F>Токови носители в газовете са ?</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R1" ONCLICK="A0='a'"> електрони и положителни йони</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R1" ONCLICK="A0='b'"> положителни и отрицателни йони</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R1" ONCLICK="A0='c'"> положителни, отрицателни йони и електрони</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R1" ONCLICK="A0='d'"> само електрони</B></FONT></p>

<p align=Left><B><FONT SIZE=5 FACE="Verdana" COLOR=#006F6F>2. </B></FONT><B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#009F9F>Самостоятелен е разрядът при :</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R2" ONCLICK="A1='a'"> разреждане на електроскоп</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R2" ONCLICK="A1='b'"> рекламна тръба</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R2" ONCLICK="A1='c'"> лампа с нагряваще се жичка</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R2" ONCLICK="A1='d'"> лазер</B></FONT></p>
<p align=Left><B><FONT SIZE=5 FACE="Verdana" COLOR=#006F6F>3. </B></FONT><B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#009F9F>Протичането на електричен ток в газове намира приложение в :</B></FONT></p>

<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R3" ONCLICK="A2='a'"> галванопластика, галваностечия, получаване на чисти метали</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R3" ONCLICK="A2='b'"> електронно-лъчева тръба</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R3" ONCLICK="A2='c'"> фоторезистори, интегрални схеми, термистори</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R3" ONCLICK="A2='d'"> рекламни тръби, киноапарати, дъгово заваряване </B></FONT></p>
<p align=Left><B><FONT SIZE=5 FACE="Verdana" COLOR=#006F6F>4. </B></FONT><B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#009F9F>При какви условия несамостоятелния разряд в газовете се превръща в самостоятелен?</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R4" ONCLICK="A3='a'"> външна йонизация</B></FONT></p>

<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R4" ONCLICK="A3='b'"> електролитна дисоциация</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R4" ONCLICK="A3='c'"> ударна йонизация</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R4" ONCLICK="A3='d'"> тлеещ разряд</B></FONT></p>
<p align=Left><B><FONT SIZE=5 FACE="Verdana" COLOR=#006F6F>5. </B></FONT><B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#009F9F>Йонизация на газове не се предизвиква от ?</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R5" ONCLICK="A4='a'"> рентгенови лъчи</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R5" ONCLICK="A4='b'"> нагряване на газа</B></FONT></p>

<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R5" ONCLICK="A4='c'"> ултравиолетови лъчи</B></FONT></p>
<p align=Left></B><FONT SIZE=2 FACE="Verdana" COLOR=#000000>   <input type="radio" name="R5" ONCLICK="A4='d'"> бяла светлина </B></FONT></p>
<p></p><p align=Left><input type="button" value="Проверка" name="markbtn" ONCLICK="MarkAnswers()"></p>
</form>
<center><a href="home.html">Назад</a></center>
</body>
</html>DEMO
 
Хубав е теста, но може ли по някакъв начин да се кодират верните отговори ? . Защото като някой погледне сорса ще го попълни 100% вярно :)
 
Soul_Stealler каза:
Хубав е теста, но може ли по някакъв начин да се кодират верните отговори ? . Защото като някой погледне сорса ще го попълни 100% вярно :)
Съмняваме да стане защото пак ще се видят. Иначе може да се кодира но какъв е смисъла от това.
 
Добро е... :) Поиграх си малко и реших да ви Paste-на резултата:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"/>
<meta name="description" content="Тествайте знанията си!"/>
<meta name="keywords" content="Тест"/>
<title>Тест</title>

<style type="text/css">
font.q1 { font-family: verdana; font-size: 20px; font-weight: bold; color: #006F6F; }
font.q2 { font-family: verdana, comic sans ms; font-size: 13px; font-weight: bold; color: #009F9F; }
font.an { font-family: verdana; font-size: 11px; font-weight: bold; color: #5f5f5f; padding-left: 7px; }
input.1 { font-family: Verdana, font-size: 11px; color: #F1F1F1; background-color: #009F9F; cursor: hand; }
</style>

<script language="javascript">
var speechstr='"';
var A0= new String
var A1= new String
var A2= new String
var A3= new String
var A4= new String
function MarkAnswers()
{
var i=0
t=5
info="toolbarno,location=no,directories=no,directories=no,status=no,menubar=no,height=310,width=290,"
info+="scrollbars=yes,resizable=yes"
Answers=window.open("","msgWindow",info)
Answers.opener=window;
Answers.opener.name="opener";
Answers.document.clear;
Answers.document.write("<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1251\"/>\n<title>Отговори ...</title>\n");
Answers.document.write("<style type=\"text/css\">\n");
Answers.document.write(" font.q1 { font-family: verdana; font-size: 15px; font-weight: bold; color: #006F6F; }\n");
Answers.document.write(" font.q2 { font-family: verdana, comic sans ms; font-size: 12px; font-weight: bold; color: #009F9F; }\n");
Answers.document.write(" font.an { font-family: verdana; font-size: 11px; font-weight: bold; color: #5f5f5f; }\n");
Answers.document.write(" input.1 { font-family: Verdana, font-size: 11px; color: #F1F1F1; background-color: #009F9F; cursor: hand; }\n");
Answers.document.write("</style>\n</head>\n\n");
if (A0.toLowerCase()=="c")
{
i=i+1;
}
if (A1.toLowerCase()=="b")
{
i=i+1;
}
if (A2.toLowerCase()=="d")
{
i=i+1;
}
if (A3.toLowerCase()=="c")
{
i=i+1;
}
if (A4.toLowerCase()=="d")
{
i=i+1;
}
Answers.document.write("<body>\n");
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Резултати от теста:</font></p>\n");
Answers.document.write("<p><font class=\"q2\">Ти изкара "+i.toString()+" от възможни "+t.toString()+" точки!</font></p>\n");
var currentGrade=new String
var currentComment=new String
currentGrade=""
currentComment=""
if (i>=0)
{
currentGrade="2";
currentComment="Слаба оценка.";
}
if (i>=2)
{
currentGrade="3";
currentComment="Среден.";
}
if (i>=3)
{
currentGrade="4";
currentComment="Добър.";
}
if (i>=4)
{
currentGrade="5";
currentComment="Много добро представяне.";
}
if (i>=5)
{
currentGrade="6";
currentComment="Отлично!";
}
Answers.document.write("<p><font class=\"an\">Това означава, че твоята оценка е "+currentGrade+". "+currentComment+"</font></p>\n");
if (A0.toLowerCase()=="c")
{
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Въпрос 1</font><font class=\"an\"> - <font color=\"green\">ПРАВИЛНО.</font></p>\n");
}
else
{
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Въпрос 1</font><font class=\"an\"> - <font color=\"#A80000\">ГРЕШКА!</font><br />Верният отговор е: положителни, отрицателни йони и електрони.</font></p>\n");
}
if (A1.toLowerCase()=="b")
{
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Въпрос 2</font><font class=\"an\"> - <font color=\"green\">ПРАВИЛНО.</font></p>\n");
}
else
{
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Въпрос 2</font><font class=\"an\"> - <font color=\"#A80000\">ГРЕШКА!</font><br />Верният отговор е: рекламна тръба.</font></p>\n");
}
if (A2.toLowerCase()=="d")
{
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Въпрос 3</font><font class=\"an\"> - <font color=\"green\">ПРАВИЛНО.</font></p>\n");
}
else
{
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Въпрос 3</font><font class=\"an\"> - <font color=\"#A80000\">ГРЕШКА!</font><br />Верният отговор е: рекламни тръби, киноапарати, дъгово заваряване.</font></p>\n");
}
if (A3.toLowerCase()=="c")
{
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Въпрос 4</font><font class=\"an\"> - <font color=\"green\">ПРАВИЛНО.</font></p>\n");
}
else
{
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Въпрос 4</font><font class=\"an\"> - <font color=\"#A80000\">ГРЕШКА!</font><br />Верният отговор е: ударна йонизация.</font></p>\n");
}
if (A4.toLowerCase()=="d")
{
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Въпрос 5</font><font class=\"an\"> - <font color=\"green\">ПРАВИЛНО.</font></p>\n");
}
else
{
Answers.document.write("<p><font class=\"q1\">Въпрос 5</font><font class=\"an\"> - <font color=\"#A80000\">ГРЕШКА!</font><br />Верният отговор е: бяла светлина.</font></p>\n");
}
Answers.document.write('<p align=Left><form name="form2"><input type="button" class="1" value="Затвори" name="Close1" onclick="window.close()"></form></p>\n</body>\n</html>');
}
</script>
</head>

<body>
<font class="q1">Тествайте знанията си!</font>
<hr align="left" width="95%" color="#008080" noshade size="1">

<form name="form1" onsubmit="MarkAnswers()">
<font class="q1">1.</font> <font class="q2">Токови носители в газовете са ?</font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R1" onclick="A0='a'" checked="checked"> електрони и положителни йони </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R1" onclick="A0='b'"> положителни и отрицателни йони </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R1" onclick="A0='c'"> положителни, отрицателни йони и електрони </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R1" onclick="A0='d'"> само електрони </font><br /><br />

<font class="q1">2.</font> <font class="q2">Самостоятелен е разрядът при :</font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R2" onclick="A1='a'" checked="checked"> разреждане на електроскоп </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R2" onclick="A1='b'"> рекламна тръба </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R2" onclick="A1='c'"> лампа с нагряваще се жичка </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R2" onclick="A1='d'"> лазер </font><br /><br />

<font class="q1">3.</font> <font class="q2">Протичането на електричен ток в газове намира приложение в :</font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R3" onclick="A2='a'" checked="checked"> галванопластика, галваностечия, получаване на чисти метали </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R3" onclick="A2='b'"> електронно-лъчева тръба </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R3" onclick="A2='c'"> фоторезистори, интегрални схеми, термистори </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R3" onclick="A2='d'"> рекламни тръби, киноапарати, дъгово заваряване </font><br /><br />

<font class="q1">4.</font> <font class="q2">При какви условия несамостоятелния разряд в газовете се превръща в самостоятелен ?</font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R4" onclick="A3='a'" checked="checked"> външна йонизация </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R4" onclick="A3='b'"> електролитна дисоциация </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R4" onclick="A3='c'"> ударна йонизация </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R4" onclick="A3='d'"> тлеещ разряд </font><br /><br />

<font class="q1">5.</font> <font class="q2">Йонизация на газове не се предизвиква от ?</font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R5" onclick="A4='a'" checked="checked"> рентгенови лъчи </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R5" onclick="A4='b'"> нагряване на газа </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R5" onclick="A4='c'"> ултравиолетови лъчи </font><br />
<font class="an"><input type="radio" name="R5" onclick="A4='d'"> бяла светлина </font><br /><br />
<p style="padding-left: 10px;"><input type="button" class="1" value="Проверка" name="markbtn" onclick="MarkAnswers()"></p>
</form>

</body>
</html>


P.S. Има какво още да се барне, но ми се доспа и... :!:
Давам ви го в този му вид .. лично аз няма да го дялкам повече, освен ако някога не ми потрябва. :twisted:
 

Горе