PHP Script който да брои редове

BaDBoYKilleR

Registered
Даите код който да брои редовете от файл изкаран с тая функция
Код:
<?php 
$filename = "c:/.../.../....txt"; //пътя до файла 
$handle = fopen($filename, "r"); 
while(!feof($handle)) { 
  echo fgets($handle). "<br />"; 
  } 
fclose($handle); 
?>

Искам да ми изкарва колко реда с информация има като число.
 
С функцията:
file_get_contents();
вземаш съдържанието на файла, и го съхранява в една променлива, наречена $file
После "разлагаш" съдържанието на елементи на масив, като разделител е всеки нов ред.Остана да изведеш броя редове, чрез финкцията count()
 
$file = file("file.txt");
echo count($file);

Функцията file() вкарва всички редове в масив, после само броиш броя на елементите в масива
 

Горе