rmdir

vesku

Registered
rmdir е командата за триене на папки които са празни а за пълни папки коя е командата
 
Код:
<?php
$reply=0;

authenticate();	//user login

if(!$dir) $dir=$homedir;
chdir($dir);

if(!file_exists($file)) $msg="Error: File '$file' does not exist!";
else if(is_dir($file)) traverse("$dir/$file");
else if(unlink($file)) {$msg= "File: '$file' deleted succesfully"; $reply=1;}
else $msg="Error: Can't delete file: $file";

function traverse($dir)
{
global $msg, $reply;

if($dh = opendir($dir)) 
 {
 while (($file = readdir($dh))) {$files[] = $file;}
 foreach($files as $file)
  {
	if($file!="."&&$file!=".."&&!is_dir("$dir/$file"))
  {
   if(@unlink("$dir/$file")) {$msg= "File: '$file' deleted succesfully"; $reply=1;}
   else { $msg="Error: Can't delete file $file"; return 0;} 	 
  }
  }
 foreach($files as $file)
  {
  if($file!="."&&$file!=".."&&is_dir("$dir/$file"))
  {
  traverse("$dir/$file");
  }
  }
 closedir($dh);
 if(rmdir("$dir")) {$msg= "Folder: '$dir' deleted"; $reply=1;}
 else { $msg="Error: Can't delete folder: $dir"; return 0;}
 
 }
}

if($ajax)
	{expired();
	print"|$reply|$msg||";}
?>
мисля ,че е това ,ама не съм сигорен ,би трябвало да трие и пълни и празни папки и файлове
 
Трябва папката да се изпразни за да може да се изтрие.
В кода на index точно това се прави.
Изтриват се всички файлове от посочената папка.

Друг е въпроса кой ще го дебъгва и ще го
подкара в условията и нуждите ви.
 

Горе