Безплатни C++ уроци

Типовете и променливите

Автор: ArchangelS

В този урок ще се запознаем с дата типовете и променливите .
Ето кои са ключовите думи , които се използват по дефаут.

asm, auto, bool, break, case, catch, char, class, const, const_cast, continue, default, delete,
do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, export, extern, false, float, for, friend, goto,
if, inline, int, long, mutable, namespace, new, operator, private, protected, public, register,
reinterpret_cast, return, short, signed, sizeof, static, static_cast, struct, switch, template,
this, throw, true, try, typedef, typeid, typename, union, unsigned, using, virtual, void, volatile,
wchar_t, while

Дата
Име Описание Големина Стойност
char - малък число - 1байт - -128 до 127
0 до 255
short int - къс интигер - 2байта - -32768 до 32767
0 до 65535
int - цяло число - 4байта - -2147483648 до 2147483647
0 до 4294967295
long int - дълаго цяло число - 4байта - -2147483648 до 2147483647
0 до 4294967295
bool - променлива може да приема само стойностите true или false - 1байт - true или false
float - плаващо число - 4байта - +/- 3.4e +/- 38 (~7 digits)
double - двойно плаващо число - 8байта - +/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
long double - дълаго двойно плаващо число - +/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
wchar_t - широк характер - 2 или 4 байта - 1 широк характер

Подредба на променливите
1.Начин
int a; - въвеждаме тип , интигер , боолен или други , след това избираме променливата , в случая (a)
float mynumber; - избираме функция , в случая float - плаващо число - значи числата не са цели , а са с десетички запетаи.
2.Начун - повече променливи
int a, b, c; - това е начина за повече променливи . Въвели сме инлигер и променливите , като са отделени с запетая .
3.Начин
int a;
int b;
int c;
Това е същата функция като горната , но въвеждаме променливите по отделен интигер .
4.Начин
unsigned short int NumberOfSisters;
signed int MyAccountBalance;
Избираме вида на интигера или функцията която сте избрали - char , short , long
Код
//Променливи

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
// вкарваме променливи
int a, b;
int result;

// задаваме стойностите на вмъкнатите променливи
a = 5;
b = 2;
a = a + 1;
result = a - b;

// изкарва резултата
cout << result;


return 0;
}

Какво прави програмата ни , пресмята първо а+1 в случая 5+1 и след това а-b , значи става (5+1)-2 = 6-2 = 4 .

Вашият коментар