Указател на HTML тагове

Това са по-голяма част от HTML елементите с кратко описание, а именно:

<ABBR> Съкращение
<ACRONYM> Акроним
<ADDRESS> Задава URL в текстов вид
<A HREF> Задава хипервръзка
<APPLET> Вмъкване на аплет в HTML документ
<AREA> Дефинира зона за многозначен избор
<B> Текстов атрибут - получер
<BASE> Базов URL адрес за текущата HTML страница
<BASEFONT> Базов размер на шрифта
<BDO> Забрана за смяна на посоката при изписване на текст
<BIG> Задава шрифт с по-голям размер
<BLOCKQUOTE> Форматира текст като цитат отместен в дясно
<BODY> Тяло на HTML документа
<BR> Преминава на нова линия
<BUTTON> Дефинира бутон във формуляр
<CAPTION> Дефинира област за заглавие на таблица
<CENTER> Атрибут за центриране на графика, таблица, текст
<CITE> Текст, представен като цитат
<CODE> Текст, представен като първичен код на програма
<COL> Дефинира колона в таблица
<COLGROUP> Прегрупиране на колона в таблица
<DD> Задава списък като дефиниция
<DEL> Информация за документ
<DFN> Логически атрибут за извеждане на текст в курсив
<DIR> Дефинира списък от множество размерности
<DIV> Структурира елементи в блок
<DL> Задава списък от дефиниции
<DT> Елемент от списък от дефениции
<EM> Задава текст в курсив
<FIELDSET> Прегрупиране на зони във формуляр
<FONT> Задава атрубути на текст
<FORM> Дефинира формуляр
<FRAME> Дефинира съдържание на секция
<FRAMESET> Дефинира секция
<H1> Заглавие ниво 1
<H2> Заглавие ниво 2
<H3> Заглавие ниво 3
<H4> Заглавие ниво 4
<H5> Заглавие ниво 5
<H6> Заглавие ниво 6
<HEAD> Дефинира заглавната част на HTML документа
<HR> Извежда хоризонтална линия
<HTML> Заглавен елемент на HTML документа
<I> Атрибут за извеждане на текст в курсив
<IFRAME> Вмъква прозорец в текст
<IMG> Вмъква графика
<INPUT> Въвежда информация от клавиатура във формуляр
<INS> Отделя измененият в един документ
<ISINDEX> Дефиниране на средство за търсене
<KBD> Логически атрубут за извеждане на текст с шрифт куриер
<LABEL> Въвежда етикет във форма
<LEGEND> Легенда за колоните от таблица
<LI> Задава елемент от списък
<LINK> Задава връзки за документа за секцията <HEAD>
<MAP> Въвежда описание на графична зона за многозначен избор
<META> Мета данни за активния HTML документ
<NEXTID> Сочи следващ документ
<NOFRAMES> Извежда алтернативно съдържание на елемент секция
<NOSCRIPT> Извежда алтернативно съдържане на скрипт
<OBJECT> Вмъква обект (мултимедия, аплет, скрипт)
<OL> Формира подреден списък
<P> Задава начало на параграф
<PARAM> Дефинира параметър за вмъкнат обект
<PRE> Преформатиран текст
<Q> Дефинира блок като цитат
<S> Атрибут за подчертаване на текст
<SAMP> Атрибут за извеждане на текст с шрифт с фиксирана ширина
<SCRIPT> Вмъкване на скрипт
<SELECT> Дефиниране на списък във формуляр
<SMALL> Логически атрибут за извеждане на текст с по-малък шрифт
<SPAN> Структуриране на елементи в една линия
<STRIKE> Логически атрибут за извеждане на зачертнат текст
<STYLE> Дефиниция на стилов формат
<SUB> Логически атрибут за извеждане на долен индекс
<SUP> Логически атрибут за извеждане на горен индекс
<TABLE> Дефинира структурата на таблицата
<TBODY> Прегрупиране на таблици
<TD> Задава клетка от таблица
<TEXTAREA> Дефинира поле за въвеждане на текст
<TFOOT> Прегрупиране на таблици
<TH> Дефинира клетка за заглавие на таблицата
<THEAD> Прегрупиране на таблици
<TR> Дефинира ред в таблица
<TT> Въвежда текст подобен на този на пишеща машина
<U> Извежда текст с подчертаване
<UL> Дефинира неподреден списък
<VAR> Текст под формата на променлива

Вашият коментар