WML: Създаване на сайт за мобилни устройства

Езикът който се използва за за изработване на уеб страници за мобилни устройства е WML (Wireless Markup

Languages).WML е съсдаден въд основа на XML и в него се използват същите синтактични правила.

Потготовка на сървъра
Когато въведете адреса на HTML страница сървърът сравнява данните от сайта и осъществява съответната

обработка.Поради голямата популярност на HTML всички сървъри са настроени да поддържат HTML

страници.Трябва да помогнем на сървъра да обработва WML файлове като асоцираме разширението на файла с

правилните MIME типове.

Потготовка на Аpache

Стъпка едно: Направете един текстов файл и на първия ред въведете DirectoryIndex интервал и index.wml

(името на файла който ще се визоализир след въвеждането на URL)

Стъпка две: Натиснете Return

Стъпка три: Въведете Addtype mime extension където mime е тип MIME а extension е разширение на вида

налични файлове

Стъпка Четири: Повторете стъпка 3 за всеки тип файл щойто ще се обслужва

Стъпка пет: Съхранете файла с име .htaccess

Така трябва да изглежда .htaccess файла

DirectoryIndex index.wml
addtype text/vnd.wap.whml wml
addtype text/x-hdml hdml
addtype image/vnd.wap.wbmp wbmp

Стартиране на WML
Наборът от взаимно свързани WEB страници за мобилни устройства се запсива в уеб страница наречена deck

написана на WML.

За да стартирате Вашата WML страница следвайте следните стъпки
В празна страница въведете следното:

<!DOCTYPE wml PUBLIC „-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN“
„http://www.wapforum.org/DTD/wml13.dtd“
Така браузърите вече ще знаят че вашата странице и писана на WML и е проектирана за разглеждане от WAP

браузъри.

След това въведете тага за да започнеге самото съдържание на страницата. За завършване на страницата се използва тага

Създаване на Card
Програмният пакет (deck) който споменахме по горе може да се раздели на отделни стрници наричани карти.

Създаване на карта:

В WML документа след елемента <wml> въведете <card id="Welcome" title="Welcome" newcontext="true">
къденто id="Welcome" е уникална дума за идентифицилане на картата
Елементът title="Welcome" се използва за поставяне на заглавие на страницата (нещо като <title> при HTML)
Елементът newcontext="true" се използва за връщане на променлимите в изходно положение и пречистване на буфера.

Въведете </card> за завършване на картата

Действителното съдържание на страницата се изгражда чрез XHTML

Това е кода на една проста страница с картинка и текст

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml13.dtd"

<wml>
<card id="welcome" title="Welcome" newcontext="true">
<p align="center">

<img scr="pic.wbmp" alt="logo" /><br />

<big><b>Web Tourist<br />WML by m3</b></big>

</p>
</card>
</wml>

Важно: ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТРАНИЦАТА ИЗПОЛЗВАЙТЕ XHTML!!!

Вашият коментар