Въпрост за новините в WordPress

TheAngelow

Registered
Искъм да попитам понеже вмомента новините са ми до някаде и има бутон прочети още >> как да го направя да ми вади цялата новина ..

Ето го кода

PHP:
	<div id="homepage">
		<div id="homepagebottom">
		
			<div class="hpbottom">
			<h3>Добре дошли !</h3>
				
				<?php $recent = new WP_Query("cat=".get_theme_mod('featured_bottom')."&showposts=".get_theme_mod('featured_bottom_num')); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
				<?php if( get_post_meta($post->ID, "thumb", true) ): ?>
				<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php bloginfo('template_directory'); ?>/tools/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, "thumb", $single = true); ?>&h=<?php echo get_theme_mod('featured_bottom_thumb_height'); ?>&w=<?php echo get_theme_mod('featured_bottom_thumb_width'); ?>&zc=1" alt="<?php the_title(); ?></a>	
				<?php else: ?>
				<?php endif; ?>		</sp		
				
                <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><span style='text-shadow: #f600ff 0px -0px 3px; color: #fee6ff;' ><b><?php the_title(); ?></b></span></a>
				<?php the_content_limit(350, __(" <br><span class='boton' style='float: right' > прочети още »", 'studiopress')); ?></br>
				</span>
					
				<hr/>
					
				<?php endwhile; ?>
						

			
			</div>
		
		</div>
		
	</div>
 

Горе