Здравейте искам да попитам как мога да направя този топ10

karamel4o

Registered
Здравейте искам да попитам как мога да направя този топ да е разделен на топ момичета и топ момчеа смис в 2 колонки да е от едната страна да ми показва момичета по гласове а от дугата момчета като този да е http://cupid.bg/top_members/ ето и фаила за редакция който искамм да се направи


Код:
<?php
$thispage = $PHP_SELF;

$showeachside = 6; // Колко страници да се показват отляво и отдясно на текущата страница

// Колко реда на страница
$rowsPerPage = 10;

// Подразбираме показване на първа страница
$pageNum = 1;

// ако $_GET['page'] е дифинирано използваме тази страница
if(isset($_GET['page']))
{
  $pageNum = $_GET['page'];
}
if(!preg_match("/^(?i)[0-9_]*$/", $_GET['page'])) { $pageNum = '1'; }

// пресмятаме отместването
$offset = ($pageNum - 1) * $rowsPerPage;

// тук трябва да напишеш своята заявка
  $query = "SELECT * FROM users WHERE active='yes' ORDER BY plus DESC LIMIT $offset, $rowsPerPage";
 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()."[".$query."]");
if(mysql_num_rows($result)>0)
{
echo '<table border="0">';
while($row = mysql_fetch_assoc($result))
{
if($row['plus'] == "1") { $glas = "глас"; } else { $glas = "гласа"; }
if($row['pol'] == "boy") { $clas = 'm_sex'; } else { $clas = 'f_sex'; }
if($row['osnovna_normal'] == NULL) { $photobg = 'images/noavatar.jpg'; } else { $photobg = $row['osnovna_normal']; }
  if($i%2 == 0)
  echo "</tr><tr>";
  echo "\n<td align='center'><div id='$row[username]'></div><a href='$siteurl$row[username]'><img class='$clas' border='0' src='resize.php?img=$photobg&w=120&h=160' width='120px' height='160px' alt='' /></a><div><span style='font-size: 13px;'><b><img src='img/+.png'> $row[plus]<b></span></div></td>\n";
  
  $i++;
}
echo '</tr></table>';
}
else
{
?>
<table border="0" width="500" height="300" style="background: url(images/wrn.png);" align="center">
<tr>
<td class="btext" style="padding: 10px 40px 5px 170px;" width="180">Няма топ потребители!!! :((</td>
</tr>
</table><?
}

// колко реда общо имаме ?
$query1  = "SELECT COUNT(id) AS numrows FROM users WHERE active='yes'";
$result = mysql_query($query1) or die('Error, query failed');
$row   = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);

$num = $row['numrows']; // броя на редовете

$start = ($pageNum -1) * $rowsPerPage;
if(empty($start))$start=0; // текуща стартова позиция

$max_pages = ceil($num/$rowsPerPage); // брой на страниците
$cur = ceil($start/$rowsPerPage)+1; // текуща страница
?>

<table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>

    <td align="center" valign="middle">
      <?php
      if(($start-$rowsPerPage) >= 0)
      {
        $next = $cur - 1;
        ?>
        <a class="page" href="<?php print("$thispage?page=1");?>">Първа</a>
        <a class="page" href="<?php print("$thispage".($next>0?("?page=").$next:""));?>">Назад</a>
        <?php
      }
      ?>
    </td>


    <td align="center" valign="middle">
      <table>
        <tr>
          <td colspan="3" align="center" valign="middle">
            <?php
            $eitherside = ($showeachside * $rowsPerPage);
            if($start+1 > $eitherside)print (" .... ");
            $pg=1;
            for($y=0;$y<$num;$y+=$rowsPerPage)
            {
              $class=(($y==$start)?"active":"")."page";
              if(($y > ($start - $eitherside)) && ($y < ($start + $eitherside)))
              {
                if ($y <> $start) {
                  ?>
                   <a class="<?php print($class);?>" href="<?php print("$thispage"."?page=".(($y/$rowsPerPage)+1));?>"><?php print($pg);?></a> 
                  <?php
                } else {
                  ?>
                   <a class="<?php print($class);?>"><?php print($pg);?></a> 
                  <?php
                }
              }
              $pg++;
            }
            if(($start+$eitherside)<$num)print (" .... ");
            ?>
          </td>

        </tr>
      </table>
    </td>


    <td align="center" valign="middle">
      <?php
      if (($start+$rowsPerPage) < $num)
      {
        $next = $cur + 1;
        ?>
        <a class="page" href="<?php print("$thispage?page=".$next);?>">Напред</a>
        <a class="page" href="<?php print("$thispage?page=$max_pages");?>">Последна</a>
        <?php
      }
      ?>
[/php][/url]
 

Горе