Извеждане на заявките който са били отправени към MySQL.

index

Super Moderator
Направих така ,че да виждам всички заявки отправени към сървъра. В my.ini добавих
Код:
log = 'mysqlquery.log'
Всичко е наред. Обаче ми извежда абсолютно всички неща.
:
Код:
120114 18:12:53	   6 Connect   root@localhost on 
		   6 Query    SELECT VERSION()
		   6 Query    SET NAMES utf8
		   6 Query    SET collation_connection = 'utf8_unicode_ci'
		   6 Query    SET NAMES utf8
		   6 Query    SET collation_connection = 'utf8_unicode_ci'
		   6 Query    SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'collation_connection'
		   6 Query    SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'character_set_connection'
		   6 Query    SHOW CHARACTER SET
		   6 Query    SHOW COLLATION
		   6 Query    SHOW DATABASES
		   6 Init DB   webshop
		   6 Query    SHOW TABLES LIKE 'users'
		   6 Init DB   webshop
		   6 Query    SHOW TABLE STATUS LIKE 'users'
		   6 Query    SELECT COUNT(*) FROM mysql.user
		   6 Query    SHOW INDEX FROM `users`
		   6 Query    SHOW FULL FIELDS FROM `users`
		   6 Query    SHOW CREATE TABLE `webshop`.`users`
		   6 Query    SHOW FULL COLUMNS
    FROM `webshop`.`users`
		   6 Quit

А на мен целта ми е да виждам само SELECT , INSERT , DROP . Мога ли да го постигна това, и как ?
 

Горе