Mycql_fetch_array

zoom13

Registered
Дава ми следния проблем при логин-а : Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/a3542926/public_html/login.php on line 17
 
Това е защото няма намерени редове в таблицата при изпълнение на завката. Направи го така:

if(mysql_num_rows($query) > 0 ) {

// тук слагаш mysql_fetch_array()

}
 
Не си се свързал към базата ти данни (mysql_connect) или заявката ти е грешна. Ако не е от свързването ти към базата данни, напиши заявката тука да е видим.
 
Това е кода: <?php
ob_start();
?>
Âõîä<hr color='black' width='300' align='center' />
<table align="center"><FORM action="" method="POST">
<tr><td>Ïîòðåáèòåëñêî èìå:</td><td><input type="text" name="name"></td></tr>
<tr><td>Ïàðîëà:</td><td><input type="password" name="pass"></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="submit" name="submit" value="Æåãà!"></td></tr>
</table></FORM>
<?php
if(isset($_POST['submit'])) {
if($_POST['name'] != NULL && $_POST['pass'] != NULL) {
$name = htmlspecialchars($_POST['name']);
$pass = md5($_POST['pass']);
$query = "SELECT * FROM users WHERE name = '$name' AND pass = '$pass'";
$do = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_array($do);
$admin = $row['level'];
if($name == $row['name'] && $pass == $row['pass']) {
session_register("name");
session_register("pass");
if($admin > 0) { session_register("admin"); }
echo "<meta http-equiv=refresh content=0;url=index.php?a=map>"; }}}
ob_end_flush();
?>
<p><b><font color=white>Ïðîáâàéòå äåìî àêàóíòà</b></p>
<p>Àêàóíò : demo</p>
<p>Ïàðîëà : demo</p>
 
Сложи or die(mysql_error()); след mysql_query(). Т.е. да стане:


PHP:
$do = mysql_query($query) or die(mysql_error());

и кажи каква грешка ти дава.
 
relax4o каза:
Сложи or die(mysql_error()); след mysql_query(). Т.е. да стане:


PHP:
$do = mysql_query($query) or die(mysql_error());

и кажи каква грешка ти дава.
Table 'a3542926_zoom13.users' doesn't exist
 
relax4o каза:
zoom13 каза:
nom3r1 каза:
Не си създал таблицата `users`..
В БД ли?Имам такава таблица..

Но явно не в правилната база данни. Я виж добре, в тази база данни a3542926_zoom13 ли ти се намира таблицата ?
Сега пък ми изписва това: Unknown column 'name' in 'where clause'
 

Горе